---

Gazi Husrev-begov vakuf

---

Opis poslova u Gazi Husrev-begovom vakufu u funkciji odrednica iz vakufnama

SLUŽBENICI NA ODRŽAVANJU DŽAMIJE I PRATEĆIH OBJEKATA

 

Kajjimi

„..dvojici kajjima, koji će službu u džamiji obavljati, dnevno 3 drama...“

 

Mukidus-siradž

„...služeniku, koji će na određenim mjestiuma i na određeno vrijeme ćirake, svijeće i kandilje paliti, dnevna plaća po 3 drama...”

 

Feraši harem

„Nakon toga službeniku šadrvana pred uzvišenom džamijom, u lijepom haremu za popravljanje svaki dan 3 drama.” (Vakufnama 1531/938.)

U današnji uslovima, a prilagođeno zakonskim propisima i potrebama Vakufa, na održavanju džamije i pratećih objekata, uposleni su 2 dnevna čuvara-opslužitelja i jedan opslužitelj abdesthana, te dva noćna ćuvara.

 

Muvekkit

Funkcija muvekkita je uspostavljena početkom 19-tog stoljeća kada je i izgrađena muvekkit-hana. Danas su u Vakufu angažovana dva muvekkita od kojih jedan obavlja poslove muvekkita vezane za ranije uspostavljene djelatnosti u prostoriji muvekkit-hane, a drugi poslove vezane za održavanje i podešavanje satnog mehanizma u Sahat kuli.

 

Turbedar

Posao stalnog turbedara je uspostavljen sredinom 19-tog stoljeća kada je između turbeta bila napravljena prostorija u kojoj je stalno boravio turbedar i čuvao, održavao i čistio turbeta. Danas je ovaj  posao turbedara vezan za angažovanje prema potrebi uglavnom u toku mjeseca ramazana kada turbedar otvara i priprema Gazi Husrev-begovo turbe za svakodnevno učenje hatme Gaziji kao i za druge ibadete koji se obavljaju u ovom turbetu u toku  ramazana.

 

IMARET

 

U Gazi Husrev-begovoj vakufnami (1531/938.) za džamiju, imaret sa musafirhanom i hanikah opisane su do u detalje sve službe koje su predviđene za poslove u ovim institucijama Vakufa. Kako je hanikah bio predviđen za derviše halvetijskog reda koji se nije udomaćio na našim prostorima, a obzirom da je zgrada hanikaha pored same zgrade medrese, vremenom se hanikah počeo koristiti za potrebe medrese. Ovo se je desilo tako što su neki šejhovi bili i muderrisi medrese, a zatim su vremenom muderrisi usput obavljali i funkcije šejhova čime su derviški obredi postali sporedni. Tako je nestalo Vakufnamom zamišljene funkcije hanikaha.

Potrebno je uočiti da se u Vakufnami nakon džamije najveći značaj po broju uposlenika i propisanim im obavezama daje službenicima imareta sa musafirhanom. Za ovu ustanovu Vakufa i njene djelatnosti predviđena su 22 zaposlena koji imaju i svoga starješinu šejhu-l-imaret-a, sa plaćom od 8 drahmi dnevno koja je ista kao i hatibu džamije, pa iz toga možemo da sagledamo veliki značaj koji se Vakufnamom daje imaretu.

Prema islamskim običajima imaret je bila kuhinja u kojoj se sprema hrana za siromašne putnike, đake mederese, ali i razne ugledne goste kao i službenike vakufa koji posjeduje imaret. Ovo možemo sagledati i iz slijedećih citata iz obje vakufname:

„Gornja musafirhana određuje se za prebivanje putnika po običaju drugih muslimanskih imareta, naime za ulemu, šejhove, dobre ljude i visoke plemiće, napokon za siromahe, garibe i miskine. U ovome imaretu kuhati će se svako jutro i veče čorba...“

„Iz ovoga imareta određuje Vakif, da se imade svim službenicima džamije imareta, izim mutevellije, davati dnevno 2 kevčije čorbe i to jedna jutrenja, a druga večernja te četiri hljeba.“ (1531.)

„Zatim odredi da se svakomu, ko stanuje u medresi: muîdu, učenicima i bevvabu daje od jela što se kuhaju u imaretskoj kuhinji ujutru i uvečer dvije čorbe...“ (1537.)

U knjizi „Spomenica Gazi Husrev-begove četiri-stogodišnjice“ iz 1932. godine Hamdija Kreševljaković je naveo da je u imaretu prema vakfiji zaposleno 18 službenika i da sa malim izuzetkom ove službe prelaze sa oca na sina.

Današnji izgled objekta imaret je, nakon mnogobrojnih požara u kome su originalni imaretski objekti često gorjeli i do temelja, dobio oko 1836. godine. Tada je Ahmed Munib–ef.Glođo koji je po tevlijetu obavljao funkciju mutevellije, od prikupljenih vakufskih sredstava obnovio izgorjele vakufske građevine i na zapadnoj strani ovoga objekta dao da se izgradi zgrada na sprat gdje je na tome spratu napravljena i prostorija sa mihrabom u koju je tada bio smješten hanikah (današnji lijevi dio sprata kafane „Aeroplan“). Funkcija musafirhane u ovim prostorijama ukinuta je nakon austrougarske okupacije, a funkcija imareta se je zadržala do 1943. godine kada je ova kuhinja prestala sa radom zbog ratnih okolnosti i nedostatka sredstava.

Zahvaljujući organizovanju i održavanju u okviru Islamske zajednice dio funkcije imareta koji se odnosi na ishranu učenika medrese prešao je u Đulagin dvor gdje je smještena medresa sa internatom i uspostavljena savremena kuhinja.

Funkciju imareta koja se odnosi na svakodnevnu prehranu „siromaha, gariba i miskina“ Uprava Vakufa nastoji da ispuni organizovanjem što većeg broja iftara u kuhinji medrese za vrijeme mjeseca ramazana. Do sada je taj broj iftara za ramazan bio cca 6000, a što preračunato na cijelu godinu daje 16 humanitarnih obroka dnevno. Želja Uprave Vakufa je da, ukoliko se ubuduće ostvare dodatni prihodi, ovaj broj iftara za Ramazan poveća na puni kapacitet kuhinje.

Jedina funkcija imareta koja se do danas zadržala u objektu Imaret je održavanje javnog toaleta ili kako se u narodu zovu, Begovih hâlâ. U opisu imaretskih službi između ostalih, u Vakufnami je spomenuta i služba čišćenja ovoga javnog toaleta.

„...čistitelju zahoda dnevno 1 dram, vrataru, koji će imare u jutro otvarati, a u večer zatvarati dnevno 2 drama...” (1531.)

Možemo zaključiti da Uprava Vakufa ovaj javni toalet kontinuirano održava u funkciji od njegove izgradnje 1529. godine do danas.

 

ANALIZA SLUŽBI

 

U vrijeme uvakufljenja kao što je već pomenuto na svim poslovima u Vakufu u opisu naknada za pojedina zaduženja bilo je predviđeno ukupno 78 službi. Prvom vakufnamom iz 1531. godine za džamiju, imaret i hanikah uspostavljena su gotovo sva predviđena radna mjesta, ukupno 75. Drugom vakufnamom iz 1537. godine koja se odnosi na izgradnju zgrade medrese i organizovanje medrese kao ustanove, za rad u medresi planirane su svega 3 službe: muderris medrese, muîd i bevvab.

Na zaduženjima vezanim za obavljanje ibadeta u Begovoj džamiji propisano je da bude angažovano ukupno 35 uposlenika. Za hatibsku, imamsku, muezzinske i druge Vakufnamom određene vjerske ibadete propisano je da se stalno zaposli ukupno 6 službenika. Petkom prije džume petorica hafiza lijepa glasa uče Kur'an (devrihan). Po odredbi Vakufname  pomenutih 6 službenika i 5 učača devrihana treba da budu i džuzhani. U zavisnosti od toga koliko od 6 zaposlenih službenika uči devrihan, a koliko učača devrihana obavlja samo to zaduženje, određuje se broj zasebno angažovanih džuzhana kojih mora ukupno da bude 30. Zbog toga se broj džuzhana koji obavljaju samo to zaduženje može da mijenja, ali se uobičajeno kreće oko 22 zasebno angažovana džuzhana. Ovo znači da se pored gore opisanih službenika treba da angažuje još 22 učača-džuzova koji će svakodnevo da dolaze na podne namaz u Begovu džamiju i zajedno sa pomenutim drugim službenicima uče hatmu Gazi Husrev-begu. Takođe je predviđen i jedan muallim talima i njegov pomoćnik koji će u zgradi mekteba održavati mektebsku nastavu.

Na istočnoj strani iznad dućana u sklopu objekta Imaret okrenute prema haremu džamije su kancelarije Uprave Vakufa. Vakufnamom su u Upravi Vakufa predviđena četiri službenika; mutevellija, nazir, džabija i pisar. U skladu sa potrebama Vakufa danas su u Upravi zaposleni: mutevellija, dvojica nazira kao kontrola vakufskih poslova ispred Rijaseta IZ, sekretar, tehnički sekretar, koordinator tehničkog održavanja i referent informativno naplatne službe, te je u Upravi stalno zaposleno pet službenika i dvojica u Nazirskom vijeću. Kao spoljni saradnik stalno je angažovan i geometar koji radi na  pribavljanju i obradi dokumentacije za vakufsku imovinu. U periodu turističke sezone Uprava angažuju i dvojicu izvršilaca na poslovima prijema turista koji su kao studenti ili svršenici FIN-a kompetentni za davanje objašnjenja kako o istorijatu vakufa, tako i džamije sa pratećim objektima, te o Islamskoj zajednici u BiH i islamu kao religiji, a što su česta pitanja posjetilaca.

Uprava Vakufa dva puta godišnje organizuje sa jednim muallimom nastavu iz arapskog pisma i učenja u Kur'anu u prostoriji mekteba gdje je Vakufnamom i predviđena ova djelatnost.

Što se tiče broja uposlenih na vjerskim ibadetima u Begovoj džamiji on je identičan broju koji je Vakufnamom propisan. U okviru ukupnog broja od 35 uposlenih uvijek je 5 tevhidara i 30 džuzhana. Jedan broj džuzhana kao što je već pomenuto obavlja tu funkciju obzirom da su zaposleni na hatibskim, imamskim, mujezzinskim i drugim opisanim službama u džamiji.

U odnosu na Vakufnamu razlike postoje u broju službenika zaposlenih na održavanju u džamiji, haremu i ostalim objektima Vakufa.

Danas je u Vakufu stalno uposleno ili ugovorima angažovano ukupno 66 uposlenika i dvojica koji sezonski rade na prijemu posjetilaca. Može se uočiti da je povećanje broja uposlenih u nekim objektima prvenstveno nastalo zbog načina gospodarenja sa imovinom. Nastala je potreba za povećanjem broja uposlenih na čuvanju i održavanju imovine, a takođe su u 19-tom stoljeću oformljena i nova radna mjesta (turbedar i muvekkit) koja su nakon toga postala tradicionalna.

Osmanski period

 • 1
 • 2
 • 3

Morića han

Morića han

Morića han je objekat Gazi Husrev-begovog vakufa koji je podignut u srcu sarajevske čaršije krajem XVI ili početkom XVII vijeka. Morića han je posljednji sačuvani karavan-saraj na našim prostorima. Karavan-saraji...

Opširnije

Bezistan i Tašli han

Bezistan i Tašli han

Gazi Husrev-begov bezistan je kao vakufski objekat sagrađen oko 1540. godine. Proteže se duž Gazi Husrev-begove ulice u dužini od 109m gdje se licem ove zgrade niže dućan za dućanom....

Opširnije

Gazi Husrev-begov hamam

Gazi Husrev-begov hamam

U ulici Mula Mustafe Bašeskije, preko puta sarajevske katedrale vidi se zgrada koju pokrivaju dva velika i osam malih kubeta. To je zgrada Gazi Husrev-begovog hamama, posljednjeg očuvanog javnog hamama...

Opširnije

Vakufski objekti

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Prev Next
Gazi Husrev-begova džamija
Neposredna okolina Begove džamije
Natpisi na nišanima poznatih bošnjaka ukopanih u haremu Begove džamije (1840. – 1940.)
Morića han
Bezistan i Tašli han
Gazi Husrev-begov hamam

Austrougarski period

 • 1
 • 2
 • 3

Đulagin dvor

Đulagin dvor

Đulagin dvor je velika palata iz austrougarskog perioda u srcu sarajevske čaršije između ulica Sarači i Mula Mustafe Bašeskije sa glavnom fasadom duž Đulagine ulice. Danas je u ovoj palati...

Opširnije

Objekat Gâzi

Objekat Gâzi

Objekat koji se nalazi u srcu Baščaršije, na uglu ulica Mula Mustafe Bašeskije i Prote Bakovića, Gazi Husrev-begov vakuf je izgradio 1909. godine kao jedan za to doba moderan hotel...

Opširnije

Autor ove publikacije je Gazi Husrev-begov vakuf koji je izdaje kao informaciju za posjetioce Gazi Husrev-begove džamije i pratećih objekata.
Zabranjeno je bilo kakvo umnožavanje ovoga teksta ili njegovih dijelova bez dogovora sa upravom Gazi Husrev-begovog vakufa.
Copyright 2012 Gazi Husrev-begov vakuf© www.vakuf-gazi.ba

Site by www.sarajevo-host.com