---

Gazi Husrev-begov vakuf

---

Denacionalizacija i restitucija imovine kao preduslov razvoja Gazi Husrev-begovog vakufa

Gazi Husrev-begov vakuf (GH vakuf) nije najstariji vakuf u ovim krajevima, ali je nesumnjivo bio najbogatiji. Gazi Husrev-beg je uvakufio ogroman imetak: sve objekte koje je izgradio u periodu svoga upravljanja Bosanskim sandžakom, veliku vrijednost u pokretnoj imovini i novcu kao i imovinu koju je naslijedio od svog oca Ferhat-bega. Tom prilikom je na osnovu mulkname sultana Sulejmana takođe uvakufljen i veliki zemljišno-šumski posjed u površini od cca 145.000 dunuma uglavnom šume koji se nalazi između današnjih gradova Doboja, Teslića i Tešnja.

Opširnije...

Idžaretejn i mukata zakupi Gazi Husrev-Begovog vakufa

Vezano za poslovne objekte ili pojedinačne dućane izgrađene u osmanlijskom vremenu, potrebno je uočiti da su pored imovine kojom je tada u potpunosti gospodario vakuf postojali i specifični ugovorni odnosi između vakufa i zakupaca koji su davali posebna prava zakupcima. Ovakvi zakupni odnosi zavedeni su tek u prvoj polovini jedanaestog stoljeća po Hidžri,odnosno početkom XVII stoljeća po sunčevom kalendaru.

Opširnije...

Mutevelije Gazi Husrev-begovog vakufa i pravo na tevlijet

Gazi Husrev-beg je u svojim vakufnamama (prva vakufnama iz 1531. za džamiju imaret i hanikah, druga iz 1537. za medresu i treća iz 1537. kojom se vakufi dodatna imovina za izdržavanje džamije)...

Opširnije...

Vrednovanje službi u Gazi Husrev-begovu vakufu

Gazi Husrev-begov vakuf u Sarajevu utemeljen je na tri vakufname i to: prvoj iz 938/1531. godine o džamiji, hanikahu, imaretu, mektebu i musafirhani, drugoj iz 943/januar 1537. godine o medresi i trećoj iz 944/novembar 1537. godine o dodatnom uvakufljenju gotovog novca.

Opširnije...

Forma i sadržaj ibadeta u Gazi Husrev-begovoj džamiji

Gazi Husrev-beg je u vakufnami za svoju džamiju propisao da se uz pet dnevnih namaza, džumu i dva bajrama, u njegovoj džamiji obavljaju još neki ibadeti i za njihovo izvršavanje odredio i dnevna primanja, a u nekim slučajevima i pobliže ukazao, kakve kvalifikacije, odnosno stručnu spremu, trebaju imati oni, koji će te dužnosti obavljati. Tako je vakufnamom propisano da se u Begovoj džamiji, kako se obično njegova džamija u narodu naziva, vrše i ove dužnosti:

Opširnije...

Svi tekstovi

Osmanski period

 • 1
 • 2
 • 3

Morića han

Morića han

Morića han je objekat Gazi Husrev-begovog vakufa koji je podignut u srcu sarajevske čaršije krajem XVI ili početkom XVII vijeka. Morića han je posljednji sačuvani karavan-saraj na našim prostorima. Karavan-saraji...

Opširnije

Bezistan i Tašli han

Bezistan i Tašli han

Gazi Husrev-begov bezistan je kao vakufski objekat sagrađen oko 1540. godine. Proteže se duž Gazi Husrev-begove ulice u dužini od 109m gdje se licem ove zgrade niže dućan za dućanom....

Opširnije

Gazi Husrev-begov hamam

Gazi Husrev-begov hamam

U ulici Mula Mustafe Bašeskije, preko puta sarajevske katedrale vidi se zgrada koju pokrivaju dva velika i osam malih kubeta. To je zgrada Gazi Husrev-begovog hamama, posljednjeg očuvanog javnog hamama...

Opširnije

Vakufski objekti

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Prev Next
Gazi Husrev-begova džamija
Neposredna okolina Begove džamije
Natpisi na nišanima poznatih bošnjaka ukopanih u haremu Begove džamije (1840. – 1940.)
Morića han
Bezistan i Tašli han
Gazi Husrev-begov hamam

Austrougarski period

 • 1
 • 2
 • 3

Đulagin dvor

Đulagin dvor

Đulagin dvor je velika palata iz austrougarskog perioda u srcu sarajevske čaršije između ulica Sarači i Mula Mustafe Bašeskije sa glavnom fasadom duž Đulagine ulice. Danas je u ovoj palati...

Opširnije

Objekat Gâzi

Objekat Gâzi

Objekat koji se nalazi u srcu Baščaršije, na uglu ulica Mula Mustafe Bašeskije i Prote Bakovića, Gazi Husrev-begov vakuf je izgradio 1909. godine kao jedan za to doba moderan hotel...

Opširnije

Autor ove publikacije je Gazi Husrev-begov vakuf koji je izdaje kao informaciju za posjetioce Gazi Husrev-begove džamije i pratećih objekata.
Zabranjeno je bilo kakvo umnožavanje ovoga teksta ili njegovih dijelova bez dogovora sa upravom Gazi Husrev-begovog vakufa.
Copyright 2012 Gazi Husrev-begov vakuf© www.vakuf-gazi.ba

Site by www.sarajevo-host.com